Részvényesi jogok és információk

WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.
ÖSSZEFOGLALÓ ANYAG KÖZGYŰLÉSI JOGOKRÓL, RÉSZVÉNYESEK SZAVAZATI JOGÁRÓL, TÁRSASÁGI ESEMÉNYEK SORÁN JOGOSULTAK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL

A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyen a részvényesek az őket megillető jogokat személyesen, vagy képviselőjük útján gyakorolhatják. 

A Közgyűlésre szóló meghívót a Közgyűlés kezdő napját legalább harminc nappal megelőzően a Társaság honlapján (www.waberers.com) a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján (www.bet.hu), valamint a Magyar Nemzeti Bank hivatalos közzétételi helyén (www.kozzetetelek.hu) közzé kell tenni. A meghívónak tartalmaznia kell a Társaság cégnevét és székhelyét, a Közgyűlés időpontját és helyét, a Közgyűlés megtartásának módját, a tervezett napirendi pontokat, a szavazati jog gyakorlásához az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, a határozatképességre vonatkozó szabályokat, a napirend kiegészítésére való jog gyakorlásának feltételeit, valamint a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét. 

Ha a Társaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző kezdeményezésére rendkívüli Közgyűlés összehívására kerül sor, a Közgyűlést annak kezdőnapját legalább tizenöt nappal megelőzően kell összehívni.

 Az Igazgatóság a Társaság honlapján, a Közgyűlést megelőzően legalább huszonegy nappal nyilvánosságra hozza:

  • az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat, ideértve az egyes részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket;
  • a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat (beleértve az éves beszámolóra vonatkozó előterjesztést és felügyelőbizottsági jelentést is)
  • a képviselő útján történő szavazáshoz használható mintákat.

Azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közzéteendő közgyűlési anyagokat a Közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egy időben elektronikus úton is meg kell küldeni.

Minden részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni, felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény birtokában szavazni. Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg az esedékes vagyoni hozzájárulást nem teljesítette. 

A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem láthatja el a részvényes képviseletét az Igazgatóság tagja, a Felügyelő Bizottság tagja és a könyvvizsgáló. Ha a részvényest több képviselő képviseli, és ezek egymástól eltérően szavaznak vagy nyilatkoznak, valamennyiük által leadott szavazat, illetve megtett nyilatkozat semmis. A képviseletre szóló meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A részvényes jogainak Társasággal szemben való gyakorlására részvényesi meghatalmazottat bízhat meg, aki a Társasággal szemben a részvénykönyvbe való bejegyzést követően a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja. 

A Közgyűlésen az a részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit legkésőbb a Közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapon bejegyeztek a részvénykönyve a KELER mindenkori Általános Üzletszabályzatában foglaltak szerinti tulajdonosi megfeleltetés alapján. Minden egyes 0,35 EUR névértékű részvény után egy szavazat jár. Egy részvényes csak egyféleképpen szavazhat. A szavazás módjának és lebonyolításának részletes szabályait az Alapszabály tartalmazza. 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha az összehívás szabályszerű volt, és azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint 40%-át képviselő részvényes jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem határozatképes egy (1) órával a kezdésre megállapított időt követően, a Közgyűlés elnöke a megismételt Közgyűlés időpontját a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározottak szerint kihirdeti. A megismételt Közgyűlés a Közgyűlés napját követő legalább tíz (10) nappal és legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra hívható össze. A megismételt Közgyűlés ugyanazon a helyen, vagy más, a Közgyűlésre szóló meghívóban meghatározott helyen tartható meg. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes.  

A Közgyűlés határozatait a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok egyszerű többségével hozza, kivéve a jogszabályban, illetve az Alapszabályban meghatározott eseteket. A Közgyűlés feladatait és hatáskörét az Alapszabály tartalmazza.

A Társaságnak a felosztható és a közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényest részvénye névértékével arányos osztalék illeti meg. Osztalékra az a részvényes jogosult, aki a Társaság által meghirdetett osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapján a részvénykönyvben szerepel. Az osztalékfizetésre vonatkozó tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja nem lehet korábban, mint a Közgyűlést követő ötödik tőzsdei kereskedési nap. Az osztalék nem pénzbeli hozzájárulás formájában is teljesíthető. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulás arányában jogosult. 

A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott időponttól átutalással fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetési időszak a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadására és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó közgyűlési határozatban megjelölt időpontban kezdődik meg, de az osztalékfizetés mértékéről, valamint az osztalékfizetés kezdő napjáról rendelkező közgyűlési határozatot tartalmazó közlemény első megjelenése és az osztalékfizetés kezdő napja között legalább tíz munkanapnak el kell telnie. 

Dokumentum címe Letöltés
Információs Hozzáférési Szabályzat
Adatkezelési tájékoztató

Oldalunk a zavartalan működés érdekében sütiket (cookie) használ. Amennyiben bővebben szeretne erről olvasni kattintson a következő linkre: További információ Rendben