Felhasználási feltételek

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt.) honlapjának, illetve weboldalainak megtekintésével Ön elfogadja a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. jelen nyilatkozatban foglalt feltételeit. A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. egységes honlapjának részét képezik a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. mint anyavállalat által irányított leányvállalatok (együtt jelen nyilatkozatban WABERER’S Cégcsoport) által üzemeletetett weboldalak is, amelyekre a jelen nyilatkozatban foglalt feltételek változatlan tartalommal érvényesek.

Ön a weboldalak használatával elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet az itt megjelenített feltételekkel, úgy kérjük, hogy ne látogassa a WABERER’S Cégcsoport honlapját és weboldalait. A WABERER’S Cégcsoport fenntartja a jogot a jelen felhasználási feltételek módosítására és kiegészítésére, így rendszeres látogatóként az esetleges újabb információk áttekintése érdekében kérjük, ellenőrizze a hatályos felhasználási feltételek tartalmát is.


Információk

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és a WABERER’S Cégcsoport tagjai minden elvárható és ésszerű erőfeszítést megtettek annak biztosítására, hogy az internetes weboldalukon tájékoztatásként közölt minden információ, adat és meghatározás teljeskörű és pontos legyen a feltöltés időpontjában. Ennek ellenére, a WABERER’S Cégcsoport sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információk teljességére, pontosságára, megbízhatóságára, illetve a feltöltött adatok aktualitására.

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza, vagy megszüntesse. A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlap, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és a Waberer’s Cégcsoport kifejezetten kizárja. A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és a Waberer’s Cégcsoport nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, melyekhez a WABERER’S Cégcsoport weboldalai kapcsolódnak, vagy amelyekre hivatkoznak. A más weboldalakra mutató hivatkozások elhelyezése semmilyen körülmények között sem értelmezhető akként, hogy a WABERER’S Cégcsoport az adott weboldalt bármilyen formában támogatná.

A www.waberers.com weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A WABERER’S Cégcsoport weboldalán található semmilyen információ nem képez befektetési felhívást a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. vagy Waberer’s Cégcsoport tagsági jogviszonyt megtestesítő okirataira, részvényeire vagy az azokkal kapcsolatos egyéb ügyletekre vonatkozóan, illetve ilyen felhívásként nem is értelmezhető vagy vélelmezhető.


Szerzői jog

A WABERER’S Cégcsoport weboldalai, illetve annak tartalma, vagy bármely részlete szerzői jogvédelem alá esik. A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldalak tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában módosítani, átdolgozni vagy reprodukálni, a saját személyes használattól eltérő célból letölteni, tárolni, kinyomtatni, más honlap vagy bármely alkotás létrehozásához bármely módon vagy formában felhasználni, bármely céllal bemutatni, kiállítani vagy terjeszteni, kereskedelmi,, üzleti vagy nem üzletszerű célra bármely módon és formában felhasználni, hasznosítani, átruházni vagy egyébként rendelkezni vele. A magáncélú használat feltétele a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatok változatlan tartalmú feltüntetése a többszörözött anyagokon.

A honlapon megjelenő – esetleges védjegy oltalom alatt álló – logók, márkanevek, színes ábrák és szóösszetételek a WABRER’S Cégcsoport és a partnerként feltüntetett harmadik felek (partnerek, beszállítók stb.) kizárólagos tulajdonát képezik. A weboldal tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető oly módon, mintha az a weboldalon megjelenített védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. Az itt feltüntetett kivételeken túlmenően szigorúan tilos a WABERER’S Cégcsoport weboldalain megjelenő védjegyek felhasználása.


Nyelvi klauzula

A WABERER’S Cégcsoport kijelenti, hogy a weboldalakon megjelenő hivatalos magyar nyelvű dokumentumok fordításaként feltöltött idegen nyelvű dokumentumok – ettől eltérő kifejezett rendelkezés hiányában - csak tájékoztatásul szolgálnak. Az idegen nyelvű dokumentumok tartalma a WABERER’S Cégcsoport tagjainak szándékai szerint mindenben megegyezik a hivatalos magyar nyelvű változattal, az esetleges ellentmondások, vagy értelmezési viták esetén azonban a magyar nyelvű változat tekintendő irányadónak.


A személyes adatok védelme

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) irányadó rendelkezései szerint kezel.

Valamennyi adatszolgáltatás önkéntes. A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. az Ön által megadott személyes adatokat csak meghatározott célból és az ügylet által feltétlenül szükséges ideig, illetve az esetleges felhasználást tiltó nyilatkozat kézhezvételéig jogosult kezelni. A WABERER’S Csoport minden szükséges intézkedést megtesz a részére átadott személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése érdekében - nem kizárólagosan ideértve a biztonságos IT környezet fenntartását - annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok vonatkozásában a jogosulatlan hozzáférést, megváltoztatást, továbbítást, nyilvánosságra hozatalt, törlést, megsemmisítést, illetve sérülést és megsemmisülést.

Amennyiben Ön személyes adatait a Karrier oldalon keresztül adja meg a WABERER’S Cégcsoporton belüli álláslehetőségekre történő jelentkezés céljából, úgy az adatkezelésre elsődlegesen a Karrier oldalon megjelenő Adatkezelési Szabályzat rendelkezései az irányadóak.

Amennyiben befektetői hírlevélre iratkozott fel, akkor adatai kezelésére elsődlegesen a feliratkozáskor az oldalon megjelenő Adatkezelési tájékoztató rendelkezései irányadóak. Amennyiben webáruházunkból kíván vásárolni, a webshop menüpont alatt történő regisztráció során kérjük, hogy fogadja el az Adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit.

Ha Ön a WABERER’S Csoporttal hosszú távú együttműködés alapján személyes adatot ad át nekünk és nem kötöttünk adatfeldolgozói megállapodást, az adatai kezelésével kapcsolatos mellékelt tájékoztatást kérjük figyelmesen olvassa el.

Tájékoztató a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. GDPR megfeleléséről


Joghatóság

A WABERER’S Cégcsoport weboldalai használatából származó vagy azzal kapcsolatos vitákra és követelésekre Magyarország joga az irányadó. Az esetleges jogviták eldöntésére Magyarország bíróságai rendelkeznek kizárólagos joghatósággal.