Pályázatok

 

Adaptív raktár logisztikai operatív szintű folyamatirányítási és döntéstámogatási rendszerfejlesztés 

GOP-1.1.1-11-2012-0463 projekt >>

 ----------------------

A projekt címe: Externlogisztika üzleti folyamatainak
fenntarthatóságot figyelembe vevő holisztikus optimalizálása 

A projekt célja: Közúti szállítási folyamatok általános hatékonyság-növelése
A kedvezményezett neve: Waberer's International Nyrt.
A támogatás összege: 1 058 250 000 HUF
A projekt azonosítószáma: GINOP-2.2.1-15-2017-00078
A projekt támogatási intenzitása: 77%

 

Leírás

A projekt kitűzött feladata, hogy a közúti szállítmányozás és az externlogisztika területén egy olyan döntéselőkészítő és -támogató rendszert állítson elő, mely a teljes üzleti- és transzportációs folyamatot optimalizálva növeli a bevételeket, miközben a sofőrök munkakörnyezete is egyértelműen javul. Az információtechnológia legújabb eredményeire építő fejlesztés végén egy olyan globális optimalizálást végző integrált szoftvermegoldást a cél, mely az egész folyamat figyelembevételével képes valós idejű, döntéstámogató terveket előállítani. A közúti áruszállítás jelenleg 900 milliárd eurós piacot jelent az Európai Unión belül.

A piaci elemzések szerint az iparági szegmens várhatóan folyamatosan növekedni fog az elkövetkező években, az előrejelzések szerint 2020-ig megközelítőleg 7%-kal. Az optimalizálási eljárások fő teljesítménymutatója a projekten belül a kilométerre jutó fuvarozási költség (HUF/Km), mely mutató az egész rendszer változásának az indikátora. A kilométerre jutó fuvarozási költség legfontosabb összetevői: a munkaerőköltség, a tőke és üzemanyag-költség, valamint a megkerülhetetlen járulékos költségek, mint az útdíjak valamint az amortizáció. A projekt célja, hogy a kilométerre jutó fuvarozási költséget oly módon lehessen csökkenteni, hogy közben a kereskedelmi sebesség növekedjen és a humántőke megőrzésre kerüljön, azaz a javuló teljesítmény mellett lehetséges legyen a sofőr elégedettségét növelni, munkamorálját javítani. A projekt által kitűzött cél eléréséhez az alábbi kutatási és fejlesztési lépések szükségesek: Költség- és haszonelemzés A kutatás első lépéseként szükséges a logisztikai termelőfolyamat működéséről átfogó képet kapni. Ezt két, egymást kiegészítő érték-elmélet adja, melyek leképezik a vállalat értékfolyamát valamint felállítják a termelőelemek által vezérelt gráfot. Az értékfolyam a teljes termelési folyamat vizsgálatával segít elkülöníteni a hozzáadott értékkel nem rendelkező munkafázisokat a termelő lépésektől, hogy utána a logikai és a numerikus összefüggések ábrázolhatóak legyenek. Ez megmutatja, hogy az egyes teljesítmény-indikátorok hogyan bonthatók elemi vállalati lépésekre (a fuvarértékesítés, -tervezés, -irányítás és végrehajtás, valamint ezek alszintjei) és az egyes operatív elemeken belül milyen költséghelyek és -elemek vannak. Tovább bontva ezeket az összefüggéseket meghatározható lesz az összesített eszközhatékonyság, valamint az alapadatok (a rendelkezésre állás, kihasználtság és termelékenység).

A kutatás újdonsága, hogy szenzoros adatforrásokkal kiterjeszti a megfigyelt jelenségek körét egészen a legelemibb munkafolyamatokig. A végső cél egy olyan modell alkotása, mely képes megteremteni és vizualizálni az összefüggést az extern logisztika teljes értékfolyamata és a rendelkezésre álló alapadatok között. A kutatás eredményeként előállított értékvezérelt gráf így leírja és megmutatja a lehetséges vezetői döntések változóit minden lehetséges konstellációban. Az üzleti folyamatok szimulációja, szcenárióelemzések Az értékfolyam és a termelőerő által vezérelt gráf segítségével szimulációs környezet hozható létre, mely segítségével modellezhető a megváltozó termelési körülmények hatása a teljesítménymutatókra nézve. Ehhez első lépésben definiálni kell minden potenciálisan változó paramétert, majd létre kell hozni egy olyan szimulációs modellt, mely prediktív analitikai módszerek segítségével képes az értékvezérelt gráf végpontjainak érték-meghatározására. Annak érdekében, hogy a szimuláció jellegében minél inkább megközelítse a valós folyamatokat, az analízist sztochasztikus modellezés támogatja, mely valószínűségi eloszlásfüggvény által definiált bizonytalanságot rendel a jövőbeli értékekhez. A véletlen, illetve az előre nem ismert változók Monte Carlo szimulációs módszerrel, illetve sztochasztikus szimulációs eljárással kerülnek modellezésre, ezáltal a teljes rendszer alkalmassá válik arra, hogy prognosztizált termelési-, illetve költség-paramétereket valószínű költséghatárokon belül vizsgálja, definiálja a teljesítménymutatók eredő-értékét, valószínűségét és szórását. Az extern logisztika holisztikus tervezési modellje.

A projekt harmadik fejezete a korábban feltárt költség-és haszonelemzések, valamint üzleti szcenárióelemzésekre épülő optimalizációs algoritmus megalkotása. Ezen algoritmusnak két, egymással interdependens kapcsolatban álló alrendszere van: • Itinerek optimalizálása; • Üzleti folyamatok globális tervezése. Itinerek optimalizálása Az itiner nem más, mint egy olyan lista, mely tartalmazza az útvonal minden részletét. Ez az az adatsor, mely definiálja, hogy hol/mikor/mit csináljon a gépjármű és vezetőszemélyzete. Egy itinert optimálisnak lehet tekinteni, ha adott feladat és kapacitás összerendelésre nézve, egy előre választott teljesítménymutató szerint a legjobb, és az összes egyéb előre definiált teljesítménymutatóban jelentkező – az adott teljesítménymutatóra optimalizált itinerhez képest megjelenő – veszteség minimálisra csökkenthető használatával. A tervezési szakasz során meghatározásra kerülnek azok a pontok, ahol a különböző erőforrások megfelelő költség mellett feltölthetők (benzinkút, pihenő stb.), valamint eleget tesznek a különböző tiltási feltételeknek (lezárt utak, kamionstopok, nemzeti ünnepek). Ezen információ birtokában lehetségessé válik az erőforrásvektorok itinerre gyakorolt hatásának definiálása és numerizálása, mely információk segítségével a tervezőszoftver képes a pillanatnyi állapotból kiindulva az optimális javasolt útvonalat meghatározni. A két földrajzi pontot összekötő optimális egyedi állapotjellemzőktől is függ, tehát nem lehetséges az itinerek előzetes statikus kiszámítása és tárolása. Ebből következik, hogy bizonyos fuvarfeladatok – például a vontatók átakasztásos felcserélése, vagy akár egy sofőr hazahozatala – csak több itiner szinkronizációjával oldható meg. Ez azt jelenti, hogy a megoldó algoritmusnak minden itinert szimultán kell tudnia kezelni, annak érdekében, hogy a fenti feladatnál is hatékonyan legyen képes következtetni a probléma absztrakt megoldására. A globális tervező modell

A globális tervező-modell nem más, mint a korábbiakban definiált összes fuvarfeladat egyszerre történő optimalizálása egy algoritmus segítségével. A globális tervező modell egyszerre határozza meg az összes útvonaltervet, rendeli össze a fuvarfeladatokat és a fuvarkapacitást a vállalat egésze számára optimális módon, azaz a kutatás első fázisában feltárt értékfolyamot és a termelőerők által vezérelt gráfot véve alapul. A rendszer meghatározza a fuvarfeladatok végrehajtási sorrendjét és a tervezett lépések időpontját, valamint felügyeli végrehajtásukat az ismert korlátok (költségkorlát, kamionstop stb) között. Képes kezelni a visszahatásokat, azaz az esetleges fuvarvégrehajtás közben bekövetkező csúszásokat és ezek esetleges egymásra hatását is, melyek szükségszerű kapcsolatban vannak az értékesítés tervezési munkáival. A projekt eredményeként létrejövő termék fő célcsoportját a közúti áruszállításban érdekelt cégek alkotják. A gazdasági szegmens szoros kapcsolatban áll a gazdaság egészével, így az utóbbi változása jó indikátora a közúti szállítmányozás helyzetének. 2016-ben az EU egésze megközelítőleg 2%, az eurozóna 1,7%-kal nőtt, a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. legfontosabb piaca, Németország 1,7 %-kal bővült. Az Európai Bizottság 2015-as jelentése szerint az Európai Unió logisztikai piacának legfontosabb szereplője Németország, ahol a szektor 228 milliárd Euró méretű évente. A második legfontosabb szereplő Franciaország 126,3 milliárd Euróval. Magyarország Luxemburg és Írország között található, 4,2 milliárd Eurós piacával a lista 18. helyén. A közúti áruszállítás 2016-os statisztikai adatai szerint a teljes szállítási szakágazaton belüli teljesítmény 112 466 000 tonna, az árutonna-kilométer 35 571 milliót tett ki.

A Központi Statisztikai Hivatal A szállítási ágazat helyzete 2015 című kiadványában összefoglalja a szállítmányozás Európai Uniós tendenciáit. Adataik szerint az EU-ban a közúti, vasúti, belvízi és csővezetékes szállítási módozatok tonna- kilométerben mért áruszállítási teljesítménye 2014-ben együttesen 0,4%-kal nőtt. A közúti áruszállítás nagy volumenű alacsony árrésű iparág, így a kis hatékonyságnövekedés is nagy profitnövekedést indukálhat, melynek következménye az az iparágra jellemző kiélezett szolgáltatói versenyhelyzet. A projekt eredménytermékeként előálló program így a felhasználója számára komoly versenyelőnyt jelenthet, mely megerősíti az adott vállalat helyét az európai logisztikai piacon. A közúti áruszállítás és a gazdaság egészének a szoros kapcsolata kétoldalú: a gazdaság általános növekedése javítja a fuvarozás kilátásait, ezzel egy időben a közúti áruszolgáltatás hatékonyságnövekedése a gazdaság egészére pozitív hatással van. Ez nem csak a költségvonzatban jelentkezik, hanem a magasabb színvonalú, kiszámíthatóbb szolgáltatás a más gazdasági szereplők munkaütemezését és tervezését is megkönnyíti. Különösen fontos szempont ez az építőiparban és a kiskersedelmi láncok áruellátásánál. A projekt legfőbb megvalósulási helyszíne a Győr, Egyetem tér 1. a Széchenyi István Egyetem kampusza, amely az Egyetem és a NEXOGEN Kft. közti megállapodás értelmében a NEXOGEN Kft. bejegyzett fióktelephelye is.Itt mind a NEXOGEN, mind pedig a Széchenyi István Egyetem mindegyik, projekten dolgozó kutatójának megfelelően kialakított munkaállomások állnak rendelkezésre az egyidejű munkavégzésre.

A projekt harmadik megvalósulási helyszíne a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. Nagypáliban található telephelye, melynek helyrajzi száma 035/2. Mind a három rögzített megvalósulási helyszín megközelíthető, a megfelelő infrastruktúrával és közművekkel, valamint használatbavételi engedélyekkel rendelkezik, valamint képes a megfelelő munkakörülményeket minden évszakban biztosítani. Ezeken a helyszíneken a projekt igényeinek megfelelő számú K+F személyzet számára kialakított munkaállomások biztosítják a munkavégzést.

Oldalunk a zavartalan működés érdekében sütiket (cookie) használ. Amennyiben bővebben szeretne erről olvasni kattintson a következő linkre: További információ Rendben