Visszaélés bejelentések

A WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. és konszolidációba bevont leányvállalatai (Waberer’s Cégcsoport) jogszerű és prudens működésének biztosítása érdekében munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszert működtet. A visszaélés-bejelentési rendszer célja elsősorban az állami támogatásokra vonatkozó, a pénzügyi, számviteli jogszabályok munkavállalók részéről történő megsértése esetére megfelelő bejelentési fórum és eljárás biztosítása.

I. BEJELENTÉS

 1. A bejelentést elektronikus úton a visszaelesek@waberers.com címen, postai úton az alábbi címen lehet megtenni: WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. – Belső ellenőrzési vezető1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.
 2. Bejelentés tételére jogosultak a Waberer’s Cégcsoport munkavállalói, szerződéses partnerei, továbbá minden olyan személy, akinek a bejelentés megtételéhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához vagy megszüntetéséhez méltányolható jogos érdeke fűződik. 
 3. A bejelentés megtételekor annak eredményes kivizsgálhatósága céljából a bejelentő megadhatja a nevét és elérhetőségét, míg jogi személy bejelentő esetén a bejelentő annak nevét, székhelyét és a bejelentést benyújtó törvényes képviselőjének nevét köteles megadni. 
 4. A bejelentés megtételekor a bejelentőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi olyan körülményekről, amelyekről tudomása van, vagy kellő alappal feltételezi, hogy azok valósak. A rosszhiszeműen tett bejelentés továbbításra kerülhet az érintett személy és a hatáskörrel rendelkező hatóságok (harmadik személy) részére, amely munkajogi, polgári jogi és büntetőjogi jogkövetkezményekkel is járhat. A jóhiszeműen tett, de az eljárás során megalapozatlannak bizonyuló bejelentések esetén a vizsgálat harmadik személyek értesítése nélkül kerül lezárásra. 
 5. A bejelentés vizsgálata mellőzhető, ha a) a bejelentő a bejelentést személyazonosságának felfedése nélkül tette meg, vagy, ha b) a bejelentés ugyanazon bejelentő által tett ismételt, a korábbi bejelentéssel azonos tartalmú és már kivizsgált bejelentés, továbbá, ha c) a bejelentést a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap elteltét követően tette meg a bejelentő, végül pedig abban az esetben, ha d) a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban. 

II. KIVIZSGÁLÁS

 1. A bejelentésben érintett személyt a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatni kell a bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. 
 2. A Waberer’s a tisztességes eljárás követelményének megfelelően biztosítja, hogy a bejelentésben érintett személy a bejelentéssel kapcsolatos álláspontját - akár jogi képviselője útján is - bármikor kifejthesse, és bizonyítékokkal támassza alá. A bejelentésben érintett személy tájékoztatása nem történik meg a vizsgálat megindításakor abban az esetben, ha az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. 
 3. A Társaság a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a bejelentésben foglaltak kivizsgálására, erre legfeljebb a bejelentés beérkezésétől számított 30 nap áll rendelkezésre. A határidőtől – név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés kivételével – csak különösen indokolt esetben, a bejelentő egyidejű tájékoztatása mellett lehet eltérni. A vizsgálat időtartama a 3 hónapot nem haladhatja meg. 

III. INTÉZKEDÉS

 1. Miután a bejelentést a Waberer’s kivizsgálja, a bejelentőt a vizsgálat eredményéről, valamint a megtett intézkedésekről tájékoztatja. 
 2. Ha a bejelentésben foglalt magatartás miatt a vizsgálat alapján büntetőeljárás kezdeményezése indokolt, akkor intézkedik a feljelentés megtételéről. 
 3. Ha a bejelentésben foglalt magatartás a vizsgálat alapján nem bűncselekmény, de sérti a Waberer’s belső szabályzatait vagy a munkaviszonyra vonatkozó szabályokat, úgy a munkáltató az érintett munkavállalóval szemben munkáltatói intézkedést alkalmazhat. 
 4. Ha a vizsgálat a bejelentés megalapozatlanságát állapítja meg vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, az eljárást a Társaság lezárja.

IV. ADATKEZELÉS 

 1. A visszaélésekre vonatkozó bejelentések kivizsgálása céljából rögzített személyes adatok kezelője a WABERER’S INTERNATIONAL Nyrt. (e-mail elérhetősége: adatvedelem@waberers.com; postai úton: 1239 Budapest, Nagykőrösi út 351.).
 2. Az adatkezelés jogalapja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény 13. § (3) bekezdés bb) pontja.
 3. A bejelentő személyazonosságát – ha az annak megállapításához szükséges adatokat megadta - a Társaság a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli és biztosítja a bejelentő személyes adatai kezelésére vonatkozó jogszabályi előírások betartását. 
 4. Waberer’s a bejelentési rendszer keretei között a bejelentőnek és annak a személynek, akinek a magatartása vagy mulasztása a bejelentésre okot adott, vagy aki a bejelentésben foglaltakról érdemi információval rendelkezhet (a bejelentésben érintett személy), a bejelentés kivizsgálásához elengedhetetlenül szükséges személyes adatait - ideértve a különleges adatokat és a bűnügyi személyes adatokat is – kizárólag a bejelentés kivizsgálása és a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslása vagy megszüntetése céljából kezelheti és a bejelentés kivizsgálásában közreműködő külső szervezet részére továbbíthatja. A bejelentési rendszer keretei között kezelt adatok közül a Társaság haladéktalanul törli a fenti követelményeknek nem megfelelő személyes adatokat. 
 5. A bejelentésben érintett személyt a Társaság a vizsgálat megkezdésekor részletesen tájékoztatja a rá vonatkozó bejelentésről, a személyes adatai védelmével kapcsolatban őt megillető jogairól, valamint az adatai kezelésére vonatkozó szabályokról. 
 6. A bejelentési rendszer kialakítására olyan módon került sor, hogy a nem névtelen bejelentő személyét a bejelentést kivizsgálókon kívül más nem ismerheti meg. A bejelentést kivizsgálók a vizsgálat lezárásáig vagy a kivizsgálás eredményeképpen történő formális felelősségre vonás kezdeményezéséig a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyekre vonatkozó információkat kötelesek titokban tartani, és azokat - a bejelentésben érintett személy tájékoztatása kivételével - nem oszthatják meg a Cégcsoport egyetlen más szervezeti egységével vagy munkatársával sem. 
 7. Ha a vizsgálat alapján a bejelentés nem megalapozott vagy további intézkedés megtétele nem szükséges, a bejelentésre vonatkozó személyes adatokat a vizsgálat befejezését követő 60 napon belül a Társaság törli. 
 8. Ha a vizsgálat alapján intézkedés megtételére kerül sor – ideértve a bejelentő személlyel szemben jogi eljárás vagy fegyelmi intézkedés megtétele miatti intézkedést is – a bejelentésre vonatkozó adatokat a Társaság az általános polgári jogi igények elévülési idejére tekintettel öt évig, vagy a bejelentés alapján indított eljárások végleges, jogerős lezárásáig kezeli. 
 9. A bejelentési rendszerben kezelt személyes adataik tekintetében az érintetteket megilleti a hozzáférés joga – egyes adatok tekintetében csak a vizsgálat lezárását követően - amennyiben az azonnali tájékoztatás meghiúsítaná a bejelentés kivizsgálását. Az érintetteket megilleti továbbá a helyesbítéshez, a törléshez és a korlátozáshoz való jog. Amennyiben az érintett úgy értékeli, hogy az adatkezelő személyes adatai kezelése során nem megfelelően járt el, úgy írhat az adatkezelőnek az 1. pontban megjelölt elérhetőségeire. Amennyiben érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél: a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; ugyfelszolgalat@naih.hu) b) bíróságnál.
 10. A bejelentési rendszerben kezelt adatok más államba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kizárólag a továbbítás címzettje által tett, a bejelentésre vonatkozó törvényben foglalt szabályok betartására irányuló jogi kötelezettségvállalás esetén kerülhet sor. 
 11. A bejelentési rendszer keretei között kezelt személyes adatok kezelésére – így különösen azok továbbíthatóságára – a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (GDPR) rendelkezései irányadók.  

A bejelentő személy köteles a birtokában lévő, a jogsértés gyanújával kapcsolatos információkat üzleti titokként kezelni, és tartózkodni a bejelentett jogsértés gyanújával kapcsolatos nyilvános beszélgetésektől, vagy más formában történő közléstől kivéve, ha erre jogszabály kötelezi. Felhívjuk a bejelentő figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire: a Waberer’s Cégcsoport alkalmazottai által tett rosszhiszemű bejelentés munkajogi következményeket vonhat maga után. Ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, döntő jelentőségű valótlan információt közölt és ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni, vagy ha alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenesen kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni. Tájékoztatjuk, hogy a bejelentő személyazonosságát a Waberer’s a vizsgálat valamennyi szakaszában bizalmasan kezeli. A név nélküli vagy azonosíthatatlan bejelentő által megtett bejelentés vizsgálata mellőzhető.